Wat op en neer gaat maar niet beweegt? (2024)

Wat gaat op en neer maar beweegt niet?

Het antwoord op dit raadsel isTrappenhuis.

(Video) 15 Momenten Op LIVE TV Die Je Niet Gelooft Als Het Niet Was Gefilmd
(TopNL)

Wat kan omhoog maar niet omlaag?

Een paraplu. Als het "omhoog" (open) is, kun je het niet door een schoorsteen trekken (het is te breed); als het "naar beneden" (gesloten) is, past het gemakkelijk.

(Video) Naailes voor beginners 8 - Veelvoorkomende Problemen Oplossen
(Marieke SewNatural)

Wat gaat er tegelijkertijd op en neer?

Het antwoord is:Trappenhuis.

(Video) Kinderen voor Kinderen - Bewegen is Gezond (Officiële videoclip)
(Kinderen voor Kinderen)

Wat draait maar beweegt niet?

Wat zorgt ervoor dat alles draait maar niet beweegt? Reageren:Een spiegel.

(Video) Somfy RTS reset problemen - zo herken je ze en los je het op
(rolluikshop)

Wat kan rennen maar niet lopen?

spreekt, heeft een hoofd maar huilt nooit, heeft een bed maar nooit. slaapt? Reageren:een rivier!

(Video) Dit Meisje Is Al Een Eeuw Overleden. Als Je Ziet Wat Ze Doet Zul Je Schrikken!
(Interessante Verhalen)

Wat gaat op en neer maar beweegt niet?

Het antwoord op dit raadsel isTrappenhuis.

(Video) Mart Hoogkamer - Ik Ga Zwemmen (Officiële Videoclip)
(NRGY Music)

Wat beweegt op en neer maar kan niet bewegen?

De temperatuur stijgt in de zomer en daalt 's nachts. Maarhet is geen fysiek iets, dus het kan niet bewegen. Dus het gaat op en neer zonder te bewegen.

(Video) Final Naaimachine blokkeert NL
(SVP BENELUX)

Wat wordt witter naarmate het vuiler wordt?

Wat wordt witter naarmate het vuiler wordt? Reageren:schoolbord.

(Video) Kabouter Plop - Kabouterdans
(Kabouter Plop)

Wat wordt er beter naarmate de droger?

Antwoord: Het antwoord op dit raadsel is 'Handdoek'.

(Video) Live kerkdienst | Zondag 6 augustus 2023 18:00 | Evangelie Gemeente De Deur Breda
(De Deur Breda)

Wat vul jij met lege handen?

Wat kan worden gevuld met lege handen? Reageren:Handschoenen.

(Video) Moeder Knuffelt Haar ‘Dode‘ BABY en dan Gebeurt er een WONDER. De Dokters Hadden GEEN Hoop Meer
(Interessante Verhalen)

Wat heeft veel tanden maar kan niet bijten?

Wat heeft tanden maar kan niet eten?Kammen.

(Video) DE WIELEN VAN DE BUS | Kinderliedjes | Liedjes voor Peuters en Kleuters | Minidisco
(Minidisco | Kids Songs)

Wat kan worden aangeraakt maar niet gevoeld?

Stiltehet kan worden aangeraakt, maar het kan niet worden gezien. Dit is het juiste antwoord op dit raadsel.

Wat op en neer gaat maar niet beweegt? (2024)

Wat zijn de dingen die op en neer gaan?

Antwoorder:
  • boom.
  • leeftijd.
  • hoogte.
  • kind.
  • plantages.
13 januari 2019

Wat heeft veel ogen maar kan niet slapen?

Antwoord geverifieerd door expert

EEN AARDAPPELhet heeft veel ogen, maar het kan niet zien. Uitleg: De gegeven vraag is een raadsel.

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated: 20/01/2024

Views: 5679

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.