Wat naar beneden gaat maar nooit omhoog gaat? (2024)

Wat gaat naar beneden maar gaat nooit omhoog?

Antwoord: De regen.

(Video) Wat gaat altijd omhoog maar nooit terug naar beneden? Laat me jou antwoord weten in de comments⬇️🤓
(JennaMinnie_Shorts)

Wat zal komen maar nooit komen?

Enigma.Wat komt er altijd maar komt nooit aan?Morgen.

(Video) WAT GAAT OMHOOG EN NOOIT NAAR BENEDEN?! (VENLO) #17
(Seydo)

Wat loopt zoals het wil, maar loopt nooit?

praat, heeft een hoofd, maar huilt nooit, heeft een bed, maar nooit.slapen?een rivier!

(Video) Wat gaat altijd omhoog en nooit meer naar beneden? Gratis Phreeze Camera hij het weet!
(Phreeze Store)

Wat heeft woorden maar spreekt nooit?

Antwoord: Het antwoord voor degene die woorden heeft maar nooit raadsels spreekt"Een boek".

(Video) Stroom uitgevallen
(De Woonschakel)

Wat loopt maar verdwijnt nooit?

Wat rent maar raakt nooit buiten adem? Ingezonden door: Leeftijd: Water. Weet jij een raadsel?

(Video) SBMG - Laag/Boven ft. Latifah (prod. MAFQEES)
(TopNotch)

Wat wordt witter naarmate het vuiler wordt?

Wat wordt witter naarmate het vuiler wordt? Reageren:schoolbord.

(Video) Een te Hoge Suikerwaarde Verbeteren met deze 10 Tips
(Ziektevrijleven)

Wat gaat er van Z naar A?

9. Het alfabet gaat van A tot Z, maar ik ga van Z tot A.

(Video) “Hoe groot is de piemel van je vriend?” - WIE IS DE SJAAK?
(RTL)

Wat kan een kind doen, maar nooit zien?

Kinderen kunnen het wel, maar houden het nooit vast of zien het niet Wat is het?Lawaai.

(Video) 10 Plekken Waar Je NOOIT Moet Zwemmen, Maar Mensen Deden Het Toch
(TopNL)

Wat kan een kamer vullen?

58. Wat kan een kamer vullen maar geen ruimte innemen?Luz.

(Video) Live kerkdienst | Zondag 6 augustus 2023 18:00 | Evangelie Gemeente De Deur Breda
(De Deur Breda)

Wat zit er anders in een hoek?

Wat reist de wereld rond maar blijft in een hoekje?Een stempel!

(Video) LEERLING GAAT DOOR HET LINT
(Peter Hoefnagels)

Wat heeft een kop en een staart?

Wat heeft een kop en een staart maar geen lichaam? - Van Brainfans... Antwoord:Een munt... Lastige raadsels, raadsels, puzzels.

(Video) Jaloezie gaat niet naar beneden | Veneta Helpt
(Veneta. com)

Waar bewaren vissen hun geld?

Vraag: Waar bewaren vissen hun geld? A:Op een rivieroever.

Wat naar beneden gaat maar nooit omhoog gaat? (2024)

Wat heeft een gezicht maar kan niet glimlachen?

Raadsel: Wat heeft handen en een gezicht, maar kan niets vasthouden of glimlachen?Een horloge.

Wat kan spreken zonder mond?

een echohij spreekt zonder mond en hoort zonder oren. Hij komt tot leven met de wind. Daarom is 'een echo' het noodzakelijke antwoord op dit raadsel.

Wat heeft veel tanden maar kan niet bijten?

Wat heeft tanden maar kan niet eten?Kammen.

Wat kan rennen maar niet vliegen?

de struisvogelhet zijn loopvogels, dat wil zeggen dat ze niet kunnen vliegen, maar wel kunnen rennen met snelheden tot 70 km/uur, hiervoor hebben ze lange poten.

Wat gaat er naar het schoenenbed?

Wat gaat er altijd met de schoenen aan naar bed?Een paard.

Wat is er aan het einde van een regenboog?

Wat is er aan het einde van een regenboog? Reageren:De letter "w".

Wat wordt scherper naarmate je het meer gebruikt?

Wat wordt scherper naarmate je het meer gebruikt, antwoord? Het antwoord isde hersenen.De hersenen worden scherper naarmate ze vaker worden gebruikt. Dat betekent hersenverscherpende activiteiten uitvoeren, zoals het oplossen van puzzels/kruiswoordpuzzels, het spelen van hersenontwikkelingsspellen, lezen en meer.

Wat moet er kapot voordat het gebruikt kan worden?

Antwoorder:Een ei.

Waar volgt gisteren vandaag?

Puzzel. Ik ben waar gisteren vandaag volgt en morgen tussenin zit. Wat ben ik? Reageren:Het woordenboek.

Welke bloemen hebben twee lippen?

Tulpen (twee lippen) voor geliefden bloemboeket.

Wat gaat er in het zwarte water?

Wat gaat er in zwart water en komt er rood uit? Reageren:een kreeft.

Wat is zo groot als een berg, klein als een erwt?

Groot als een berg, klein als een erwt, Eindeloos zwemmen in een waterloze zee. Wat ben ik? Reageren:de asteroïden.

Wat laten kinderen zien om te vermijden?

Shows die je moet vermijden wegens gebrek aan educatieve waarde, irritante karakters, seksuele inhoud, slechte rolmodellen, onrealistische verwachtingen voor je kinderen: "SpongeBob SquarePants", "The Fairly OddParents", "Adventure Time", "The Simpsons", "Family Guy", "iCarly", "Pretty Little Liars", "Glee", "Skins".

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 31/01/2024

Views: 5677

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.